Program 38 Łemkowskiej Watry w Michałowie w 2018 roku

Program i szczegółowe informacje na stronie Watra Michałów

PROGRAM

Pątek 3.08

19:00

Złożenie kwiatów Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą przesiedlenie Łemków w 1947 roku i otwarcie wystawy poświęconej 100-nej rocznicy Republiki Floryńskiej.

 

19:30

Rozpoczęcie XXXVIII Watry Oficjalne powitanie gości, przez organizatorów i rozpoczęcie XXXVIII Łemkowskiej Watry na Obczyźnie - Michałów 2018.

 

19:45

Lastiwoczka Lastiwoczka została założona w roku 2000 przez członków Koła Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie. Na początku do zespołu należało zaledwie kilka osób i w repertuarze znajdowały się tylko pieśni łemkowskie. Przywiązanie Łemków do swojej kultury i chęć obcowania z nią sprawiły, że zespół ten liczy obecnie ponad czterdziestu członków w różnym wieku, zaczynając od szkoły podstawowej, a kończąc na studentach. Najważniejszym zadaniem Lastiwoczki jest kultywowanie i rozpowszechnianie kultury łemkowskiej. Zespół ma za sobą udział w wielu festiwalach folklorystycznych w Europie. ZPiT Lastiwoczka dzieli się na grupę wokalną, taneczną i kapelę. Poza wyjazdami na festiwale Lastiwoczka jest gospodarzem corocznego wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Łemkowów Spotkanie Trzech Pokoleń. Patronat nad Zespołem sprawuje nadal Koło Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie.

 

20:30

Gala wręczenia statuetki Nikifora Wręczenie Nagrody im. Nikifora

 

20.45

Teroczka Łemkowski zespół muzyczny TEROCZKA działa przy Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorlicach. Założony w 2010 roku przez Andrzeja i Halinę Małeckich. Na początku były to dzieci i młodzież, które razem z zespołem dorastały (i niektórzy już dorośli) ucząc się łemkowskich pieśni (ludowych i autorskich), języka i kultury. Prowadzone zajęcia zawierają elementy nauki śpiewu, rytmiki, tańca, plastyki, rozwijają kreatywność oraz wyobraźnię, spotkania te służą również integracji. Zespół koncertował m.in. na Łemkowskiej Watrze w Michałowie (woj. Dolnośląskie), „Od Rusal do Jana" w Zyndranowej, Biennele Kultury Łemkowskiej/Rusińskiej w Krynicy, Teatrze Słowackiego w Krakowie, Katowicach, Svidniku; przede wszystkim uświetnia imprezy Ruskiej Bursy w Gorlicach. Kierownik artystyczny: 2010- wrzesień 2011 - Andrzej Małecki, wrzesień 2011-2012 - Susanna Jara, 2013 - Sławomir Trochanowski, 2014 do teraz - Andrzej Trochanowski.

 

21.30

Drewutnia Gramy utwory inspirowane tradycyjną muzyką Ziem II Rzeczpospolitej, a zwłaszcza muzyką terenów, gdzie stykały się i przenikały różne kultury i tradycje. Stąd w naszym repertuarze zarówno utwory łemkowskie, ukraińskie, rusnackie, jak i pieśni z Ziemi Lubelskiej, Śląskiej czy Małopolski... Zjednoczyły nas, pochodzących z różnych krańców Polski, wspólne fascynacje muzyczne, ale także niepowtarzalny klimat Ziemi Lubelskiej, na której postanowiliśmy osiąść i na której - pośród lasów, wody i pól Krężnicy jarej - znalazło się miejsce na siedzibę zespołu. Celem Kapeli jest przybliżanie współczesnemu odbiorcy dawnych pieśni i piosenek ludowych we własnej interpretacji. Staramy się wiernie zachować tekst i melodie utworów oraz - stosując dostępne instrumentarium - oddać w pełni ich nastrój. Instrumentarium naszego zespołu tworzą instrumenty tradycyjnie obecne w polskiej muzyce ludowej, jak akordeon, bęben, klarnet, mandola, skrzypce, tamburyn, jak i inne, wykorzystywane w muzyce regionów, z których kultury czerpiemy – ukraińska sopiłka, huculski bęben, rosyjska wołynka czy bałałajki.

 

23.00

Rusnak Zespół z Prešova, który powstał w 2015 roku. Na początku głównym tematem twórczości były aranżacje rusińskich utworów ludowych. Aktualnie w repertuarze zespołu można posłuchać również ich własnych kompozycji. Więcej24.00 Demaj Demaj - pierwotnie Axel – jeden z wiodących zespołów łemkowskich, założony przez Henryka Demaja w 1990 roku. Członkowie zespołu niezmiennie od 25 lat tworzą nowe aranże dla tradycyjnych pieśni łemkowskich

 

Sobota 4.08

12.00

Sport Rozpoczęcie II-go dnia imprezy – część sportowa (piłka nożna i siatkowa) 14.00 Polanie Zespół POLANIE ze Środy Śląskiej powstał w 2009 roku. Działa pod patronatem Domu Kultury w Środzie Śląskiej. Bierze udział w licznych przeglądach zespołów ludowych, folklorystycznych, festynach oraz imprezach okolicznościowych na Dolnym Śląsku. Repertuar POLAN, to piosenki ludowe, kresowe, biesiadne, ukraińskie, łemkowskie i rosyjskie. W czerwcu 2018 roku POLANIE otrzymali wyróżnienie na Dolnośląskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych - "Śpiewająca Wieś" w Piotrowicach k./Chojnowa, a 30 lipca tego samego roku - III miejsce i Brązowe Łużyckie Skrzypce w Lubaniu.

 

15.00

Kyczerka. Kyczerka jest dziecięcą grupą ŁZPiT Kyczera utworzoną w 2004 roku. W ramach działalności Kyczerki dzieci uczą się tradycyjnych pieśni, tańców i zabaw dziecięcych z Łemkowyny. Swój dorobek Kyczerka miała okazję prezentować na łemkowskich watrach i festiwalach w Polsce i na Słowacji. Obecnie do zespołu należy ponad 30 dzieci. Więcej15:00 Lastiwczata Zespół "Łastiłczatka" istnieje od lutego 2011 roku. Założytelkom była Małgorzata Herbut. Od maja 2012 roka zespół prowadzi Anna Peregrym. "Łastiłczatka" występowały na watrze w Mychałowi i na Spotkaniach Trzech Pokoleń w Przemkowie. Członkami zespołu są dzieci w wieku od 5 do 14 lat, meszkańcy Przemkowa i okolicznych miejscowości, Polkowic i Chocianowa. Zespół liczy sobie 15 osób.

 

15.00

Soneczka Soneczka to dziecięcy zespół folklorystyczny działający od 2011 roku. Członkami zespołu są dzieci w wieku 4-16 lat z parafii greckokatolickiej pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Zamienicach (gm. Chojnów). Więcej16.00 Jubileusze Jubileusze i promocja wydawnictw

 

16.15

Występy dzieci Indywidualne występy dzieci (wiersz i piosenka) i konkurs plastyczny

 

17.00

Przerwa dyskusja poświęcona genezie i działalności Republiki Floryńskiej

 

18.30

Roztoka Zespół powstał w styczniu 2008 r. z inicjatywy społeczności łemkowskiej zamieszkującej gminę Rudna. Patronat nad zespołem sprawuje od początku istnienia centrum kultury w Rudnej

 

19.00

Kyczera ŁZPiT Kyczera założony został w 1991 roku przez Jerzego Starzyńskiego w Legnicy. Członkami zespołu jest młodzież łemkowska głównie z Dolnego Śląska. Jako jedyny zespół mniejszości etnicznej w Polsce Kyczera jest członkiem CIOFF. W ramach programu prezentowanego przez Zespół znajdują się tańce i pieśni ze wszystkich obszarów Łemkowyny, Preszowszczyzny i Zakarpacia. W repertuarze Kyczery znaleźć można tańce stylizowane jak i obrzędy łemkowskie. Ogromy wkład i wysoki poziom realizowanych przez Kyczerę zadań potwierdzają liczne nagrody otrzymane przez Zespół na przestrzeni lat.

 

20.00

Konkurs Konkurs poświęcony Republice Floryńskiej

 

20.15

н’лем folk Zespół н`лем folk tworzą młodzi, zwariowani ludzie, szukający inspiracji we wszystkim co ich otacza. To nowa grupa działająca zaledwie od roku. Jej głównym celem jest rozwój, ale i zachowanie pamięci - łączenie przeszłość z przyszłością. Muzycy kreują własne piosenki, ale i odkopują oraz urozmaicają stare utwory. Motywem przewodnim ich twórczości jest kultura łemkowska. W repertuarze słuchacze mogą spodziewać się również utworów karaimskich. Członkowie н`лем folk mają bardzo rozmaite zainteresowania muzyczne, co skutkuje unikatowym brzmieniem zespołu w całości. Wyróżnia ich wykrzystywanie różnych instrumentów oraz przede wszystkim łączenie muzyki ludowej z innymi gatunkami.

 

21:00

YA’AN BRATSKŁAD to zespół założony w roku 2004 przez trzech braci z Przemkowa (Dolny Śląsk): Jan „YA’AN” Dziamba, Jarosław „J-A-R” Dziamba i Andrzej „AnD” Dziamba. Zespół BRATSKŁAD jest pierwszym (i o ile nam wiadomo) jedynym składem rapowym tworzącym ten rodzaj muzyki m.in. w ojczystym języku Braci, czyli po rusińsku („łemkowsku”)

 

21.30

Krambabula KRAMBABULA to folk-rockowy zespół z Poznania, który powstał w 2014r z inicjatywy Piotra Czuchty, akordeonisty oraz lidera grupy.Zestawienie kulturowej różnorodności członków zespołu, stworzyło energetyczną mieszankę słowiańskiej muzyki ludowej, z domieszką rocka, ska, reggae i funky. Teksty wykonywanych utworów prezentowane są w języku łemkowskim, ukraińskim oraz polskim. Każdy członek grupy wnosząc swoją osobowość kształtuje muzykę zespołu KRAMBABULA :)

 

22.30

Nadija Muzyka, którą gramy, to mieszanka stylów muzycznych takich jak folk – rock – funk – ska oraz reggae. Nasze utwory łączą tradycję wielu kultur słowiańskich i mniejszości etnicznych, które każdy z nas reprezentuje. Teksty piosenek pisane są w języku łemkowskim, ukraińskim oraz polskim. Potrzeba tworzenia muzyki z domieszką folku wypływa z naszych korzeni, oraz przywiązania do tradycji. Mieszanka naszych gustów muzycznych tworzy jedną energetyczną całość.

 

24:00

Oskar i Wasyl 

ПРОҐРАМ

Пятниця 3.08

19:00

Зложыня квітя Зложыня квітя під таблицьом, котра є упамятніньом злочыну выгнаня 1947 рока

 

19:30

Розпочатя XXXVIII Ватры Розпочатя XXXVIII Ватры. Офіцийне привитаня гостів през орґанізаторів і розпочатя XXXVIII Лемківской Ватры на Чужыні – Михалів 2018.

 

19:45

ЛАСТІВОЧКА Ластівочка была основана в 2000 році членами Кружка Стоваришыня Лемків в Пшемкові. На початку до ансамблю належало лем пару осіб, а в репертуарі находили ся лем лемківскы співанкы. Привязаня Лемків до свойой культуры і потреба єй підтримуваня, довели до того, же днес членами ансамблю є понад сорок люди в ріжных віковых групах- од основной школы по студентів. Головном задачом Ластівочкы є культивуваня і розповсюджаня лемківской культуры. Ансамбль має уж за собом участ во вельох фолькльористичных фестівалях в Европі. Ластівочка ділит ся на групы: вокальну, танцювальну і капелю. Окрем выіздів на фестівалі, Ластівочка є тіж ґаздом орґанізуваных рік-по-рік Стоваришыньом Лемків «Стріч Трьох Поколінь». Опіку над ансамбльом справує далі Кружок Стоваришыня Лемків в Пшемкові. Того рока ансамбль отримал цертифікат ЦІОФФ.

 

20:30

Вручыня нагороды Никыфора вручыня Нагороды ім. Никыфора

 

20.45

ТЕРОЧКА Дітячий ансамбль ТЕРОЧКА діє при Стоваришыню Руска Бурса в Ґорлицях. Oснований в 2010 р. през Андрия і Галіну Малецкых. Діти і молодіж приходят до Руской Бурсы, вчат ся лемківскых пісні (народных і авторскых), языка, культуры. Ведены занятя мают елементы наукы співу, рытмікы, танця, плястыкы, розвивают креатывніст і выображыня. Тоты стрічы служат тіж інтеґрациі. Aнсамбль концертувал м.ін. на Лемківскій Ватрі в Михалові, на імпрезі „Од Русаль до Яна” в Зындранові, на Бєналях в Креници, Катовицях, Театрі Словацкого в Кракові і інчых. Головні єднак украшат імпрезы Руской Бурсы, котра по вельох роках перервы зас звучыт лемківскых діти.Керівник артистичний 2010-2011 вересень Андрій Маелцкій Керівник артистичний 2011 вересень - 2012 Сусанна Яра Керівник артистичний 2013 Славомир Трохановскій

 

21.30

Hudaky

 

23.00

Rusnak Zespół z Prešova, który powstał w 2015 roku. Na początku głównym tematem twórczości były aranżacje rusińskich utworów ludowych. Aktualnie w repertuarze zespołu można posłuchać również ich własnych kompozycji. Bеце24.00 ДЕМАЙ Демай - давнійше Аксель - єден з першых лемківскых весільных і забавовых ансамблів. Был оснований через Генрика Демая в 1990 році. Члены групы незмінні од 25 років творят новы аранжациі для традицийных лемківскых піснен. В аснамблю од шестьох років выступуют: Генрик Демай: спів, акордеон, Катерина Демай: спів, Гриц Соколовскій: спів, ґітара. Bеце

 

Cубота 4.08

12.00

Cпорт Pозпочатя II-го дня Лемківской Ватры на Чужыні – спортовы змаганя

 

14.00

ПОЛЯНЄ Ансамбль ПОЛЯНЄ зо Шлеской Сьроды был оснований в 2009 році. Діє під патронатом Дому Культуры в Шлескій Сьроді. Колектив бере участ в чысленных переглядах народных, фольклорных ансамблів, та фестівалях на Нижнім Шлеску. Репертуар ПОЛЯНІВ то народны, кресовы, украіньскы,лемківскы, та росийксы співанкы. В червци 2018 рока ПОЛЯНЄ отримали выріжніня на Нижньошлескым ПереглядіФольклорных Ансамблів «Співаюче Село», а в липци 2018 рока заняли ІІІ місце і Лужыцкы Гушлі в Люваню.

 

15.00

КЫЧЕРКА Лемківскій Ансамбль Пісьні і Танця Кычера был оснований в 1991 році в Ліґници через Юрия Стариньского. Члены ансамблю то молодіж головні з Нижнього Шлезка. Кычера через пару каденций была членом ЦІОФФ. В рамках проґраму презентуваного ансамбльом находят ся танці і співанкы з цілой обшыри Лемковины, Пряшівской Руси та Підкарпатской Руси. В репертуарі Кычеры мож найти стилізуваны лемківскы танці і обряды. Великій труд вложений в опрацуваня репертуару і высокій рівен реалізуваных Кычером задач потверджают чысленны нагороды якыма ансамбль был гоноруваний на просторі вшыткых років свойой діяльности.

 

15:00

Ластівчaта Ластівчата" то дітяча група Лемківского Ансамблю Пісні і Танця "Ластівочка", котра была основана в 2010 р. В рамках діяльности "Ластівчат" діти вчат ся традицийных лемківскых пісні. В 2015 році діти зачали танцювальны варштаты під кєрівництвом п. Маргареты Гербут. Свою творчіст діти мали змогу вказати на Лемківскій Ватрі в Михалові, на Святі Меду і Вина в Пшемкові, Стрічы Трьох Поколінь в Пшемкові та на Загальнопольскым Фестіали Співачых Груп в Шпротаві, де отримали выріжніня.

 

15.00

Сонечка Сонечка то дітячий ансамбль діючий од 2011 рока. Членами групы сут діти в віку од 4 до 16 років з грекокатолицкой парохіi покровы Народжыня св. Йоана Крестителя в Заменицях.

 

16.00

Jubileusze Jubileusze i promocja wydawnictw

 

16.15

Bыступы діти Iндивідуальны выступы діти (рецитация і спів) та плястичний конкурс

 

17.00

Перерва Дискусия на тему dyskusja poświęcona genezie i działalności Republiki Floryńskiej

 

18.30

Roztoka Є то ґрупа, кота являт ся єдином днес фунґуючом на териториі любіньского повіту, котра презентує фольклор з рідной Лемковины. Ансамбль чыслит 22 співаків (головні жены) та 4-особову капелю. Артисты, окрем знаных лемківскых пісен, мают в репертуарі творы з украіньского, словацкого і польского фольклору. Стараньом Центру Культуры в Рудній, ансамбль купил в 2011 році традицийны лемківскы кроі, в котрых презентує ся не лем на лемківскых подіях. Ведучым Розтокы є Владимір Зорило.

 

19.00

КЫЧЕРА Лемківскій Ансамбль Пісьні і Танця „Кычера” был оснований в 1991році в Ліґници перез Юрка Стариньского. Члены ансамблю то молодіж головні з Дольного Шлезка. Кычера то єдиний ансамбль посеред тых, котры репрезентуют етнічны меншыны в Польщи, якій є членом CIOFF. В рамках програмы презентуваной перез ансамбль находят ся танці і сьпіванкы з цілой обшыри Лемковины, Пряшівской Руси і Закарпатя. В репертуарі Кычеры мож найти стилізуваны лемківскы танці і обряды. Великій труд вложений в опрацуваня репертуару і высокій рівен реалізуваных перез Кычеру задач потверджают чысленны нагороды якыма ансамбль был гоноруваний на просторі вшыткых років свойой діяльности.

 

20.00

конкурс конкурс знань на тему Republice Floryńskiej

 

20.15

н’лем folk Aнсамбль н`лем folk творят молоды, зварюваны люде, гладаючи iнспiраций во вшыткым што iх отачат. То нова група дiяюча ледво од рока. Єй головным цiльом э розвиток, але i согранiня памяти - лучиня прешлости з пришлостьом. Музыкaнти творят власни спiванкы, aле тiж oдкопуют i врозмаiчают стари творы. Мотывом ведущым iх творчости эт культура лемкiвска. В репертуари слухачи можут сподiвати ся рiвнож творiл караiмскых. Члены н`лем folk мают барз розмаiти заiнтересуваня музычни, чого ефектом єст унiкатове звучаня ансамблю в цiлости. Вырижнят iх выкористуваня рiжных iнструментив i предо вшыткым лучиня музыкы людовой з iншыма гатунками.

 

21:00

YA’AN BRATSKŁAD to zespół założony w roku 2004 przez trzech braci z Przemkowa (Dolny Śląsk): Jan „YA’AN” Dziamba, Jarosław „J-A-R” Dziamba i Andrzej „AnD” Dziamba. Zespół BRATSKŁAD jest pierwszym (i o ile nam wiadomo) jedynym składem rapowym tworzącym ten rodzaj muzyki m.in. w ojczystym języku Braci, czyli po rusińsku („łemkowsku”)

 

21.30

Крамбабула Крамбабула то фольково-роковий ансамбль з Познаня, котрий был онсований в 2014 році з ініциятывы Петра Чухты, акордеоністы та лідера групы. Сопоставліня культуровой ріжнородности членів ансамблю, створило енерґентичну мішанку славяньской музыкы, з мішанком рока, реґе і фанки. Тексты співаных творів сут презентуваны в лемківскым, украіньскым та польскым языках.

 

22.30

Надія Надія то група любуюча ся в лучыню ріжных стилів музычных: фольк- рок- фанк і реґе. Репертуар Надіі лучыт в собі культуру Лемків з інчыма славяньскыма культурами, что одзеркалят тіж склад ансамблю. Тексты сьпіванок писаны сут по лемківскы, украіньскы і по польскы. На початку 2012 рока вказала ся перша платня Надіі під наголовком Дебют і стрітила ся з великым заінтересуваніом зо стороны любители групы. Уж в маю того рока ансамбль завершыл нагрываня другой платні під наголовком КУЛЬТУРАЛЬ. Популярніст ансамблю потверджают нагороды в плебісциті Любуской Ґазеты на найліпший роковий (і не лем) ансамбль. Лідером групы є Андрий Кайфаш. Склад групы творит шіст осіб.

 

24:00

Oskar i Wasyl