Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro

Autor: Jacek Wolski - redakcja

Tytuł: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom: 2

Wydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego,

Polska Akademia Nauk

Rok wydania: 2016

Miejsce wydania: Warszawa

Numer wydania: I

Ilość stron: 723

Oprawa: Twarda

Forma: Książka drukowana

PL ISSN 1643-2312

ISBN: 978-83-61590-64-4

EAN: 9788361590644


Spis treści tomu 2:

TOM 2

WPROWADZENIE

28. Wojenne i powojenne migracje Bojków – Wojciech Krukar

28.1. Przesiedlenia w latach 1940-1952

28.1.1. Wysiedlenie z pasa przygranicznego w 1940 r.

28.1.2. Wysiedlenie na Ukrainę (1945-1946)

28.1.3. Na Ukrainie w 1946 r.

28.1.4. Przesiedlenia ludności ukraińskiej w 1947 r.

28.1.5. Na ziemiach zachodnich

28.1.6. Migracje związane z wymianą rejonów przygranicznych w 1951 r.

28.2. Powroty

28.3. Bojkowie dzisiaj

PAMIĘĆ KRAJOBRAZU – PRZESZŁOŚĆ ZAPISANA W TERAŹNIEJSZOŚCI

29. Pozostałości dawnej zabudowy wsi – Bogdan Augustyn

29.1. Zabudowa wsi do 1939 r. 

29.2. Proces zaniku dawnej zabudowy 

29.3. Obiekty dawnej architektury drewnianej współcześnie

30. Losy zabytkowych cerkwi po 1944 r. – Katarzyna Warmińska-Mazurek

30.1. Zarys sytuacji greckokatolickiej diecezji przemyskiej w okresie międzywojennym oraz w czasach powojennych

30.2. Próby i formy ochrony architektury cerkiewnej 

30.2.1. Powojenne zniszczenia w architekturze cerkiewnej

30.2.2. Działalność konserwatorska

30.2.3. Rola Kościoła katolickiego w ochronie cerkwi

30.2.4. Działalność społeczna

31. Cmentarze greckokatolickie i sztuka sepulkralna – Grażyna Holly

31.1. Uwarunkowania historyczno-prawne zakładania cmentarzy i ich organizacja przestrzenna

31.2. Zwyczaje pogrzebowe i pochówki w tradycji Bojków

31.3. Surowce oraz warsztaty prowadzące działalność w zakresie sztuki sepulkralnej

31.4. Przegląd najciekawszych realizacji kamiennych z terenu Bojkowszczyzny Zachodniej

31.5. Krzyże metalowe – przykładowe realizacje

31.6. Problematyka ochrony

31.7. Krzyże przydrożne w krajobrazie sakralnym Bojkowszczyzny – najciekawsze realizacje

32. Formy antropogenicznej rzeźby jako zapis dawnej działalności gospo-darczej człowieka – Jacek Wolski 

32.1. Zabudowa rolnicza stoków 

32.2. Gospodarka wypasowa

32.3. Ciągi komunikacyjne 

32.4. Zabudowa mieszkalno-gospodarcza 

32.5. Gospodarka leśna 

32.6. Gospodarka wodna 

32.7. Przemysł wydobywczy 

32.8. Działania militarne

33. Osady korytowe i pozakorytowe jako zapis historii gospodarczej regionu – Józef Kukulak 

33.1. Odmienność typu młodych aluwiów 

33.2. Nagromadzenia szczątków drewna w aluwiach 

33.3. Obecność materiału pożarowego 

33.4. Wystąpienia osadów laminowanych 

33.5. Synchroniczność zdarzeń fluwialnych z gospodarczymi

34. Zmiany w szacie roślinnej od połowy XIX w. do czasów współczesnych – Joanna Korzeniak, Stanisław Kucharzyk

34.1. Wpływ gospodarki na szatę roślinną

34.1.1. Rolnictwo i pasterstwo 

34.1.2. Eksploatacja lasów 

34.1.3. Zmiany w użytkowaniu gruntów od połowy XIX w. do II wojny światowej

34.2. Przemiany roślinności po II wojnie światowej 

34.2.1. Samozadarnianie odłogów

34.2.2.Zanik gatunków i fitocenoz związanych z wypasem 

34.2.3. Zanik gatunków i fitocenoz związanych z uprawą roli

34.2.4. Sukcesja olszy szarej na gruntach porolnych 

34.2.5. Skutki działalności Państwowych Gospodarstw Rolnych 

34.2.6. Zmiany w gospodarce leśnej i zbiorowiskach leśnych 

34.2.7. Zmiany w ujęcie geostatystycznym

34.3. Ślady gospodarki bojkowskiej w krajobrazie biotycznym

35. Zmiany w bieszczadzkiej faunie w ostatnim stuleciu – Zbigniew Głowaciński 

35.1. Przemiany w ostatnim stuleciu 

35.2. Współczesne przemiany w faunie

36. Nazwy terenowe – Wojciech Krukar

36.1. Nazwa terenowa i jej powstanie 

36.2. Homonimy i synonimy

36.3. Podziały nazw 

36.4. Pochodzenie nazw i ich wiek 

36.5. Nazwy na mapach Bojkowszczyzny 

36.6. Powojenne zmiany nazw

KRAJOBRAZ (NIE)PAMIĘCI – TERAŹNIEJSZOŚĆ NADPISUJĄCA PRZESZŁOŚĆ

37. Osadnictwo i ludność – Magdalena Skała, Jacek Wolski

37.1. Przemiany demograficzne – rozwój i rozmieszczenie ludności

37.2. Przemiany demograficzne – przyrost rzeczywisty i wybrane struktury ludnościowe

37.3. Przemiany osadnictwa

37.4. Osadnictwo wiejskie – stan aktualny

38. Leśnictwo – Stanisław Kucharzyk, Edward Marszałek

38.1. Początki funkcjonowania Lasów Państwowych w Bieszczadach po II wojnie światowej (1944-1955)

38.2. Początek i koniec wielkich inwestycji w bieszczadzkich lasach (1955-1989)

38.2.1. Organizacja ALP i stan posiadania 

38.2.2. Zarząd Budownictwa Leśnego „Bieszczady” 

38.2.3. Drogi i transport drewna 

38.2.4. Osady leśne 

38.2.5. Zakłady przetwarzające drewno 

38.2.6. Zalesienia i sukcesja wtórna 

38.2.7. Użytkowanie i cięcia sanitarne

38.2.8. Łowiectwo

38.3. Lasy bieszczadzkie na przełomie dziejów (1990-1999)

38.4. Współczesna gospodarka w lasach

39. Rozwój przemysłu po II wojnie światowej – Artur Janusz

39.1. Zagospodarowanie Bieszczadów w okresie PRL

39.1.1. Uchwały bieszczadzkie

39.1.2. Inwestycje strategiczne

39.1.3. Plany nazbyt ambitne

39.2. Dawne i nowe szanse

40. Rozwój przedsiębiorczości w czasach transformacji ustrojowej i gospo- darczej – Artur Janusz 

40.1. Dynamika wzrostu i struktura gałęziowa sektora przedsiębiorstw 

40.2. Wskaźniki rozwoju 

40.3. Czynniki rozwoju lokalnego

41. Rozwój ruchu turystycznego – Krzysztof Szpara

41.1. Zarys turystyki do II wojny światowej

41.2. Turystyka po II wojnie światowej

41.3. Współczesna turystyka

41.3.1. Baza noclegowa turystyki 

41.3.2. Formy ruchu turystycznego 

41.3.3. Wielkość i struktura ruchu turystycznego

OCHRONA I KIERUNKI ROZWOJU

42. Formy ochrony przyrody – Jacek Wolski

42.1. Historia przed- i międzywojenna 

42.2. Formy ochrony przyrody w świetle polskiego prawa 

42.3. Ochrona przyrody o charakterze transgranicznym 

42.4. Inne inicjatywy związane z ochroną przyrody

43. Ochrona zasobów przyrodniczych – środowisko abiotyczne – Grzegorz Haczewski 

43.1. Prawnie chronione – park narodowy, rezerwaty, pomniki przyrody

43.2. Co jeszcze warto objąć formalną ochroną? 

43.3. Geopark bieszczadzki jako szansa pogodzenia potrzeb ochrony przyrody i turystyki

44. Ochrona zasobów przyrodniczych – środowisko biotyczne – Kajetan Perzanowski, Bogdan Zemanek 

44.1. Ochrona dużych ssaków 

44.2. Ochrona szaty roślinnej i flory 

44.3. Ochrona bioróżnorodności

45. Ochrona zasobów kulturowych – działania planistyczne w aspekcie krajobrazu kulturowego – Zbigniew Myczkowski

45.1. Krajobraz a krajobraz kulturowy i jego ochrona w świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej

45.2. Bojkowszczyzna w dziedzictwie kulturowym Bieszczadów – możliwości ochrony

45.2.1. Formy ochrony dziedzictwa kulturowego

45.2.2. Strefowanie konserwatorskie, proponowane potencjalne formy ochrony i wytyczne

45.2.3. Proponowane potencjalne formy ochrony dla miejscowości i obiektów

45.2.4. Strefowy plan konserwatorski – punkty, ciągi i obszary

45.3. Monitoring

45.4. Zadania ochronne i konserwatorskie oraz wytyczne w zakresie udostępniania, edukacji ekologicznej i programu ekorozwoju gmin bieszczadzkich

46. Ochrona zasobów kulturowych – działania praktyczne – Piotr Szechyński

46.1. Działania konserwatorskie i remontowe

46.1.1. Obozy inwentaryzacyjne

46.1.2. Obozy konserwatorskie 

46.1.3. Pozostałe działania konserwatorskie i remontowe

46.2. Organizacje działające w terenie

46.3. Lokalne inicjatywy społeczno- kulturalne

47. Rozwój rolniczej działalności gospodarczej w warunkach integracji z Unią Europejską – Janusz Gudowski, Artur Janusz

47.1. Polityka regionalna i polityka rolna UE 

47.2. Rozwój sektora rolnego, leśnego i przetwórstwa 

47.3. Plany strategiczne 

47.4. Finansowanie rozwoju działalności rolniczej 

47.5. Zrealizowane projekty 

47.6. Fundusze dla środowiska

48. Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w warunkach integracji z Unią Europejską – Artur Janusz

48.1. Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarze Bojkowszczyzny Zachodniej

48.2. Plany strategiczne

48.3. Finansowanie rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej

48.4. Podejmowane inicjatywy rozwojowe

48.5. Zrealizowane projekty

49. Krajobraz z pamięcią czy pamięć o krajobrazie? – Jacek Wolski

CONTENTS

THE WESTERN BOYKO REGION – YESTERDAY, TODAY AND TOMOR-

ROW (SUMMARY)

ЗМІСТ

 

ЗАХІДНА БОЙКІВЩИНА – ВЧОРА, СЬОГОДНІ І ЗАВТРА (PЕЗЮМЕ)