Konferencje


Mniejszości narodowe, etniczne i językowe w Unii Europejskiej

Lublin, 14-16 września 2011 r.


Cel konferencji:

Celem konferencji jest dokonanie diagnozy aktualnej sytuacji mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w krajach Unii Europejskiej. Okazją dla tego jest prezydencja Polski w Unii Europejskiej. Czas, gdy Polska przewodniczy Unii, jest dobrym momentem dla podjęcia takiej refleksji, przyczyni się też do podniesienia rangi ustaleń i wniosków konferencji.

Rezultatem konferencji będzie wypracowanie wszechstronnej analizy sytuacji mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w 27 krajach Unii Europejskiej. Uwzględni ona zróżnicowanie doświadczeń historycznych, odmiennych tradycji prawnych, specyficznych współczesnych uwarunkować społecznych, a także procesy migracyjne.

Założenia programowe:

Konferencja będzie miała charakter komparatystyczny i wielopłaszczyznowy. Do udziału w konferencji zaproszeni bowiem zostaną zarówno naukowcy specjalizujący się w tej problematyce, jak i osoby praktycznie zajmujące się tymi zagadnieniami: urzędnicy z instytucji europejskich i państwowych z poszczególnych krajów UE, realizujący politykę wobec mniejszości, politycy (w tym parlamentarzyści) oraz przedstawiciele mniejszości narodowych, etnicznych i językowych.. Uczestnikami konferencji będą najwybitniejsi znawcy problematyki mniejszościowej z krajów Unii Europejskiej.

Problematyka badawcza konferencji dotyczyć będzie różnych aspektów mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w krajach Unii Europejskiej, od uwarunkowań historycznych poprzez sytuację prawną po wymiar politologiczny, socjologiczny, kulturoznawczy i demograficzny. Będzie ona obejmować również badania porównawcze uregulowań prawnych dotyczących mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w europejskim systemie prawnym, a także w poszczególnych krajach unijnych.

Konferencja będzie więc miała charakter interdyscyplinarny i jej problematyka obejmowałaby zagadnienia z zakresu prawa, politologii, historii, socjologii, kulturoznawstwa, demografii, językoznawstwa. Przewidziane są różnorodne formy obrad, od posiedzeń plenarnych, poprzez pracę w sekcjach problemowych, okrągłe stoły po dyskusje panelowe z udziałem autorytetów w zakresie tematyki mniejszościowej.

Konferencja trwać będzie trzy dni. Pierwszego dnia planowane jest otwarcie konferencji, wprowadzająca sesja plenarna, jedna dyskusja panelowa. Drugiego dnia toczyć się będą posiedzenia sekcji problemowych oraz obrady okrągłych stołów. Trzeciego dnia ma odbyć się końcowa dyskusja panelowa na temat perspektyw statusu prawnego mniejszości w UE oraz sesja plenarna, a także zakończenie konferencji. W trakcie konferencji planowane są pierwszego dnia, zgodnie z tradycją zapoczątkowaną w ub. r., posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP.

Miejsce:

Konferencja odbędzie się w Lublinie, mieście o wielowiekowej tradycji wielokulturowości, gdzie obok Polaków przez stulecia zamieszkiwali Żydzi, Ukraińcy, Czesi, Rosjanie, Szkoci, Włosi, Białorusini, Niemcy, Romowie. Wielokulturowość ta ma również wymiar współczesny, obok tradycyjnie obecnych w Lublinie społeczności narodowych, w ostatnich kilkunastu latach pojawiły się nowe, dotychczas tu nieobecne. Obecnie Lublin jest jedynym polskim miastem wybranym do pilotażowej fazy programu Rady Europy oraz Komisji Europejskiej „Miasta Międzykulturowe”. Odniósł równieżpierwszy sukces w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, wchodząc do grona finałowej piątki polskich miast aspirujących do tego tytułu.

Ważny jest również kontekst regionalny, gdyż Lublin jest stolicą regionu – Województwa Lubelskiego, który także może szczycić się tradycją współistnienie wielu kultur, narodów i wyznań.W przeszłości region stał się miejscem spotkania dwóch wielkich cywilizacji europejskich: bizantyjskiej i łacińskiej. Był także miejscem zetknięcia dwóch kultur i etnosów polskiego i ukraińskiego, a znaczący wkład w tradycję regionu wniosła również społeczność żydowska. Na terenie regionu występowały także inne grupy etniczne i narodowe: Niemcy, Romowie, Ormianie, Grecy, Rosjanie, Holendrzy, Tatarzy.

Dzisiaj Lublin jest ważnym ośrodkiem naukowym, także w zakresie badań nad mniejszościami narodowymi, etnicznymi i językowymi, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Obecnie jest też najbardziej na wschód wysuniętym dużym miastem UE, zaś region lubelski – pogranicznym regionem Unii sąsiadującym z Ukrainą i Białorusią.

Uczestnicy:

- badacze z różnych ośrodków naukowych Unii Europejskiej (prawnicy, politologowie, historycy, socjologowie, kulturoznawcy, demografowie, językoznawcy),

- przedstawiciele instytucji europejskich, zajmujących się problematyką mniejszościową,

- przedstawiciele mniejszości narodowych, etnicznych i językowych z krajów Unii Europejskiej,

- urzędnicy instytucji państwowych krajów unijnych zajmujący się problematyką mniejszości,

- politycy z krajów UE, w tym parlamentarzyści,

- przedstawicieli władz UE oraz władz państwowych krajów UE,

- przedstawiciele władz samorządowych,

- działacze organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką mniejszościową,

- dziennikarze,

- członkowie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP,

- członkowie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.


PROGRAM

14 września 2011, środa

Miejsce obrad: Lubelski Urząd Wojewódzki (ul. Spokojna 4)

September 14th, 2011, Wednesday

Venue: Blue Hall, Voivod's Office of Lubelskie Building (4 Spokojna St.)

 

Godz. 10.00 / 10:00 a.m.

 
Uroczyste Otwarcie Konferencji

Official Opening

Przewodniczący / Chairs:

Grzegorz Janusz

Grzegorz KuprianowiczGodz. 12.00 / 12:00 p.m.

Sesja otwierająca

Opening session

Przewodniczący/ Chairs:

Grzegorz Janusz

Grzegorz Kuprianowicz

 

Założenia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Priorities of Polish Presidency of the European Union Council

Jan Borkowski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP / Secretary of State in the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland)

 

Rozwiązywanie problemów mniejszościowych w stosunkach dwustronnych na przykładzie polsko-niemieckiego okrągłego stołu
Solving minority problems in bilateral relations: Case of the Polish-German Round Table

  Tomasz Siemoniak (Minister Obrony Narodowej RP, współprzewodniczący polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu w latach 2010-2011 / Minister of National Defence of the Republic of Poland, co-chair of the Polish-German Round Table in 2010−2011)

 

Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Poland’s policy towards national and ethnic minorities and regional language

  Włodzimierz Karpiński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji RP / Secreary of State in the Ministry of the Interior and Administration of the Republic of Poland)

  Artur Jabłoński (Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych / Co-chair of the Joint Commission of the Government and National and Ethnic Minorities)

 

 

Godz. 14.30 / 2:30 p.m.

 

I Sesja Plenarna

Ochrona mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w Unii Europejskiej – nowy model?

First Plenary Session

Protection of national, ethnic and language minorities in the EU – emerging model?

Przewodniczący / Chair:

Krzysztof Zyman (Sekretariat Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych, Rada Europy / Secretariat of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Council of Europe)

 

    Grzegorz Janusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin, Polska / Marie Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland)
    Prawno-instytucjonalne gwarancje ochrony mniejszości w Unii Europejskiej / Legal and institutional guarantees of minority protection in the EU
    Tove Malloy (Europejskie Centrum ds. Mniejszości, Flensburg, RFN/ European Centre for Minority Issues, Flensburg, FRG)
    Discursive legacies and the future of national minority existence in Europe / Spuścizna dyskursu a przyszłość istnienia mniejszości narodowych w Europie
    Sławomir Łodziński (Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland) Europeizacja czy powrót do Europy? Instytucje międzynarodowe a rozwój ochrony mniejszości narodowych w krajach Europy Środkowej / Europeanization or back to Europe? International institutions and the development of the protection of national minorities in the states of Central Europe

    Panayote Dimitras (Grecka Grupa Helsińska, Ateny, Grecja / Greek Helsinki Group, Athens, Greece)  On the effective implementation of human and minority rights in Europe / O skutecznej implementacji praw człowieka i praw mniejszości w Europie


 

Godz. 16.15 / 4:15 p.m.


Posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP
Meeting of the Parliamentary Commission on National and Ethnic Minorities in PolandGodz. 17.45 / 5:45 p.m.


Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Meeting of the Joint Government and National and Ethnic Minorities Commission in Poland

 

15.09.2011, czwartek

Wydział Politologii UMCS (Plac Litewski 3)

September 15th, 2011, Thursday

Political Science Faculty Building, UMCS (3 Litewski square)

 
 

Sesje problemowe i okrągłe stoły

Problem sessions and round tables

 

Godz. 9.00 – 11.00 / 9:00 – 11:00 a.m.

 

Sesja I/ Session I

Doświadczenia historyczne mniejszości

Historical experience of minorities

Tłumaczenie /Translation

Sala / Room 113

 

Sesja IX / Session IX

Romowie w społeczeństwach europejskich

The Roma in European societies

Tłumaczenie /Translation

Sala / Room 115

 

Sesja XV/ Session XV

Mobilizacja polityczna mniejszości

Political mobilization of minorities

Tłumaczenie /Translation

Sala / Room 114

 

Sesja II / Session II

Historia instytucji edukacyjnych, kulturalnych
i organizacji obywatelskich mniejszości

History of educational and cultural institutions and civic organizations of minorities

Sala / Room 109

 

Sesja XIII / Session XIII

Mniejszości narodowe w państwach skandynawskich i bałtyckich

National minorities in the Scandinavian and Baltic countries

Sala / Room 110

Godz. 11.30 – 13.30 / 11:30 – 13:30 p.m.

 

Sesja V / Session V

Polityka językowa w państwach UE

Language policy in the EU states

Tłumaczenie /Translation

Sala / Room 113

 

Okrągły stół III/ Round Table III

Pełnomocnicy wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce

Plenipotentiaries of Voivods for National and Ethnic Minorities in Poland

Tłumaczenie /Translation

Sala / Room 115

 

Sesja XIV / Session XIV

Mniejszości narodowe w Polsce

National minorities in Poland

Tłumaczenie /Translation

Sala / Room 114

 

Sesja VI/ Session VI

Mniejszości narodowe a współczesne media

National minorities and the contemporary media

Sala / Room 109

 

Sesja XI / Session XI

Budowanie tożsamości mniejszościowej − doświadczenia indywidualne i zbiorowe

Constructing minority identity: individual and group experience

Sala / Room 110

 Godz. 14.30 – 16.30 / 14:30 – 16:30 p.m.

 

Sesja XVI/ Session XVI

Polityka narodowościowa w państwach UE

National and ethnic policy in the EU states

Tłumaczenie /Translation

Sala / Room 113

 

Okrągły stół I / Round Table I

Polityka wobec mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w państwach Unii Europejskiej – założenia i praktyka

EU states policies towards national, ethnic and language minorities: Objectives and practice

Tłumaczenie /Translation

Sala / Room 115

 

Sesja XVII/ Session XVII

Polityka kulturowa i językowa wobec mniejszości w państwach UE

Cultural and language policy towards minorities in the EU states

Tłumaczenie /Translation

Sala / Room 114

 

Sesja IV / Session IV

Język jako element tożsamości mniejszości

Language as an element of minority identity

Sala / Room 109

 

Sesja VIII / Session VIII

Mniejszości w społecznościach lokalnych

Minorities in local communities

Sala / Room 110

Godz. 17.00 – 19.15 / 17:00 – 19:15 p.m.

 

Sesja XII/ Session XII

Międzynarodowe i unijne instrumenty ochrony mniejszości

International and EU instruments of minority protection

Tłumaczenie /Translation

Sala / Room 113

 

Okrągły stół II / Round Table II

Mniejszości narodowe w państwach Partnerstwa Wschodniego

National minorities in the Eastern Partnership states

Tłumaczenie /Translation

Sala / Room 115

 

Sesja X / Session X

Małe mniejszości i społeczności regionalne współczesnej Europy

Small minorities and regional communities of the present-day Europe

Tłumaczenie /Translation

Sala / Room 114

 

Sesja III / Session III

Ewolucja języków mniejszościowych

Evolution of minority languages

Sala / Room 109

 

Sesja VII / Session VII

Mniejszości narodowe w badaniach kulturoznawczych

National minorities in cultural studies

Sala / Room 110

 

 

16 września 2011, piątek

Miejsce obrad: Wydział Humanistyczny UMCS (Plac M. Curie-Skłodowskiej 4A)

September 16th, 2011, Friday

Venue: Humanities Faculty Building, UMCS (4A M. Curie-Skłodowska square)

 

 

Godz. 9.00 / 9:00 a.m.Dyskusja panelowa

Europejscy Romowie

– pomiędzy standardami UE a polityką państw

Panel discussion

European Roma − between EU standards and national policies

(współorganizowana przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE

/ co-organized by the Office for Democratic Institutions and Human Rights, OSCE)

Przewodniczący / Chair:

Andrzej Mirga (BIDiPC OBWE, Główny Doradca ds. Romów i Sinti / OSCE-ODIHR, Senior Advisor on Roma and Sinti )

 

    Rita Izsák (Niezależny ekspert ds. mniejszości, Rada Praw Człowieka ONZ / Independent Expert on minority issues, Human Rights Council, UN )
    Elena Marushiakova (Instytut Etnografii i Studiów nad Folklorem, Bułgarska Akademia Nauk, Sofia, Bułgaria / Institute of Ethnology and Folklor Studies, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria; Stowarzyszenie Studiów nad Mniejszościami “Studii Romani”/ Minority Studies Society “Studii Romani”, Sofia, Bułgaria )
    Will Guy (Centrum Badań nad Etnicznością i Obywatelstwem, Wydział Socjologii, Uniwersytet w Bristolu, Wielka Brytania / Centre for the Study of Ethnicity and Citizenship, Department of Sociology, University of Bristol, UK)
    Ivan Gabal (GAC Ltd., Praga, Republika Czeska / GAC Ltd., Praga, Czech Republic)
    Bernard Rorke (Dyrektor ds. rzecznictwa międzynarodowego i badań, Inicjatywa na Rzecz Romów, Instytut Społeczeństwa Otwartego, Budapeszt, Węgry / Director of International Advocacy and Research of OSI Roma Initiatives, Budapest, Hungary)
    Iulius Rostas (Uniwersytet Babes-Bolyai, Kluż, Rumunia / Babes-Bolyai University of Cluj, Romania)

 

 

Godz. 11.30 / 11:30 a.m.II Sesja Plenarna

Europejski wymiar wielokulturowości – prognoza

Second Plenary Session

European dimensions of multiculturalism – the prognosis

Przewodniczący / Chair:

Panayote Dimitras

Sławomir Łodziński

 

    Cor van der Meer (Centrum Badawcze Mercator, Akademia Fryzyjska, Holandia / Mercator Research Centre, Fryske Akademy, The Netherlands)
    Mercator: a gateway to Europe and beyond / Mercator: brama do Europy i dalej
    Brigitte Beauzamy (Centrum Badań nad Stosunkami Etnicznymi, Szkoła Zdrowia i Nauk Społecznych, Uniwersytet Warwick, Wielka Brytania / Centre for Research on Ethnic Relations, School of Health and Social Sciences, University of Warwick, UK), Marie-Cécile Naves (Centrum Analiz Strategicznych Administracji Państwowej Francji, Paryż, Francja / Center for Strategic Analysis, French Government Administration, Paris, France) An anti-multiculturalism backlash in France? Debates on Islamophobia and the politicization of cultural diversity / Odwrót od wielokulturowości we Francji? Debata nad islamofobią a polityzacja różnorodności kulturowej
    Tomasz Wicherkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska / Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland) Regional/Collateral Languages in Europe – a new (?) quality in language policy / Języki regionalne/pomocnicze w Europie – nowa (?) jakość w polityce językowej
    Grzegorz Babiński (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska / Jagiellonian University, Kraków, Poland)
    Migracje najnowsze i przemiany mniejszości / Recent migrations and transformations of minorities
    Elena Marushiakova, Vesselin Popov (Instytut Etnografii i Studiów nad Folklorem, Bułgarska Akademia Nauk, Sofia, Bułgaria / Institute of Ethnology and Folklore Studies Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria )
    Dynamics of Roma identity in the new European dimension / Dynamika tożsamości Romów w nowym wymiarze europejskim


 

Godz. 14.30 / 2:30 p.m.Uroczyste Zamknięcie Konferencji

Closing of the Conference

 

www.minority.org.pl

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

zobacz:   Mochnaczka    Berest    Piorunka    Czytelnia  Wierchomla