Mochnaczka

Мохначка Нижиа, Церк, дер. св. Арх. Михаила, созд. 1846 водновлена 1900 р. Визита канон. въ р. 1569 черезъ Eп.. Iосифа Сембратовича.

Патронъ : Єro ц. к. Ап. Величесгво.

Парохъ: Пр. Дионизій Мохиацкій, р. 1856, рук. 1884, вд,

Въ матерн. ч. д. .   .   .   .   .   .   .  .   .  .   .   .   .    .    967

— мѣсц. Мохначка Выжна, вôдд. вôдъ мат. 3½ км.  623

                                                                     Всего  1590

зъ тоrо въ Америцѣ 539, а въ Уrорщин латинниковъ 41, жидовъ 42 душь.

Вѣнованє: всеrо поля въ Мохначцѣ нижной и выжной 162 мр, дровъ на опалъ 80½ метр., % вôдъ цѣнныхъ паперôвъ 108 к., дохôдъ зъ груытôвъ 164 к. 40 с. — Додатакъ зъ касы 938 к. 4 с., податку 62 к. 52 с.

Школа етат. яз. рус. о 2 сил. дѣтей 129. Платня дяка ислытов. 200 к. и д. ц. Cклеnъ есть званый „Народная Таргавля"; есть читальня им. Мих. Качковского 24 членôвъ, каса иерковна и громалска. Брацтво церковне св. О. Николaя 207 членôвъ и Брацтво тверезостя чаехяче 297 чл., при самой плес6aніи вôдновл. и 6лаг. 1897 р. каплиця Богоcлуже6на Рожд. Пресв. Богородицы. Повѣтъ Новый Сончь ; судъ, урядъ nодатковый Мушина, стація телеграфична Крыниця 6 км.; лочта Тыличь, 3 км. дo желѣзницѣ 12 км.

Źródło: Шематисмъ  всего клира грецко-катлического епархій  соєдиненыхъ Перемыской, Самворской и Саноцкои на рôкъ вôдъ рожд. Хр. 1905 [Szematyzm kleru grekokatolickiego eparhii Przemyskiej, Samborskiej i Sanockiej na rok 1905]


Cerkiew w Mochnaczce fot. Kamil Bańkowski
Cerkiew w Mochnaczce fot. Kamil Bańkowski

Mochnaczka Niżna - Wieś i gmina, pow. N. Sącz, sąd okr. N. Sącz, 636 mieszk.
stacja kolejowa (2 km) poczta, telegraf i telefon Krynica Zdrój.
Bednarze (tonneliers): Bojko A.
Cieśle (charpeentiers): Kmicik M.
Fryzierzy (coiffeurs): Krywicki D. - Sucheniak J.
Kowale (forgerons): Kmicik D. - Siwek J.
Krawcy (tailleurs): Steinberger A.
Młyny (moulins): Tymkowicz Dan.
Murarze (maçons): Siwek J.
Szewcy (cordonniers): Żegiestowski
Tartaki (scieries): Tymkowicz D.
Tytoniowe wyroby (tabacs): Garber T - Rycek T.
Wędliny (charcutiers): Wardral T.
Wyszynk trunków (spiritueux) Hawran Ł. - Steinberg D.
Źródło: Księga adresowa Polski (wraz z W.M. Gdańskiem) dla Handlu, Przemysłu, Rzemiosł i Rolnictwa 1930, s. 439


Mochnaczka na mapie

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

Fatałowski potok, potok górski, wypływa w obr. gm. Mochnaczki wyźniej w pow. grybowskim, w północno-wschodniej stronie, z Rozdziału beskidowego, z pod Karniakowego wierchu (727 m.), na gr. tej gminy z gm. Piorunką; płynie na południe przez obr. gm. Mochnaczki wyźniej i niżniej, gdzie uchodzi z pr. brz. do Piorunki, także Mochnaczką zwanej, dopływu Muszynki. Długość biegu 4 kil.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1881 tom II, s. 374


Mochnaczka Parochia. Eccl. ad S Mich. Arch. Patronus Augustissima Majestas.
Parochus Joannes Czyrniański nat. 1774, ord. 1801.
  In Matre (Mochnaczka nizna) Num. Anim. Gr. C. 782.
                              Filiali Mochnaczka wyżnia     498.
                              Schola Parochialis. Summa 1280.
Źródło: Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Graeco Catholicae Premisliensis 1830r., s. 166


Mochnaczka Wyżna - Wieś i gmina pow. N. Sącz, sąd okr. N. Sącz, 532 mieszk.
stacja kolejowa (7 km) poczta, telegraf i telefon Krynica Zdrój.
Różne towary (articles divers): Silberman P.
Tartaki (scieries): Abusch J. (par)
Źródło: Księga adresowa Polski (wraz z W.M. Gdańskiem) dla Handlu, Przemysłu, Rzemiosł i Rolnictwa 1930, s. 439cerkiew w Mochnaczce
Cerkiew w Mochnaczce fot. Piotr Bryłka

Mochnaczka niżna i M. wyżna dwie wsie pow. nowosądecki, oddal. o 11,3 kil, od sądu pow. i urz. poczt. w Krynicy. Pierwsza z nich ma par. gr.-kat. i szkołę ludową jednoklasową i 645 mk., druga 464 mk. gr.-kat. Obie leżą w dolinie górskiej potoku Mochnaczki, nazywanego także Piorunką, dopływu Muszynki. Na obszarze tych wsi jest kilka mniejszych strumyków wlewających się do Piorunki; znaczniejsze z nich są Czertyż w M. wyżnej, Fałatowski pot. i Mrokowiec w M. niżnej. Dolina ta objęta od. płn. wzgórzami stanowiącemi dział wodny Popradu i Biały ze szczytami Karniaków Werch 727m, Koryszowski Werch 770 i Polanki 786 mr., a od. płd. górami Jasiennik 796 m., Kotylnica 788 i Czertyż 866 m. npm. wznoszącemi się nad zdrojami kąpielowymi w Krynicy. Prowadzi przez tę dolinę gościniec z Nowego Sącza do Tylicza. Wzniesienie M. niżnej wynosi 638, M. wyżnej 650 m. npm. Więk. pos. funduszu religijnego ma obszaru 67 mr. roli, 18 mr. łąk, 4 mr. pastw. i 256 mr. lasu; pos. mn. 1440 mr. roli, 261 mr. łąk, 85 mr. pastw. i 70 mr. lasu. Cerkiew par. drewniana; parafia należy do dek. muszyńskiego, dyec. przemyskiej i obejmuje tylko obie wsie. Gleba górska, owsiana. Obydwie M. graniczą na zachód z Krzyżówką i Słotwinami, na płn. z Czyrną, na wsch. z Izbami a na płd. z Tyliczem i Krynicą. Mac.

Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1885 tom VI, s. 558-559


MOCHNACZKA Parochia Patron. Aug.Majestas
Parochus Joannes Czyrniański. Animae gr. Cath. 1216
Źródło: Schematismus Dioeceseos Graeco Catholicae Premisliensis rok 1828 s. 77


Łemkowscy więźniowie Talerhofu pochodzący z Mochnaczki

 Мохнацкій Феодоръ [Mochnacki Feodor]

о. Мохнацкій Діонисій [Mochnacki Dionizy]

Гарбера Яковъ [Garbera Jakov]

Гавренъ Лука [Gavreń Luka]

Поручникь Онуфрій, ум.28. 1 1915 [Porucznyk Onufry zm.28. 1 1915]

Единакъ Феодоръ [Jedynak Fedor]

Гойнякъ Михаилъ, ум. 28. 3. 1915. [Hojniak Mychal zm. 28. 3. 1915]

Гойнякъ Петръ [Hojniak Petro]

Святковскій Палелъ, ум. 24. 2. 1915 [Swiatkowskij Pavel zm. 24. 2. 1915]

Сивецъ Никита [Sywec Nikita]

Цимбалякъ Яковъ [Cymbalak Jakov]

Витякъ Назарій [Witiak Nazary]

Źródło: Талергофский Альманах. Выпуск III, Львовъ 1930, s. 106


Księgi Metrykalne

Księgi metrykalne parafii greckokatolickiej w Mochnaczce Niżnej za lata 1784-1943 znajdują się w Archiwum Państwowym w Przemyślu (Archiwum Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemyślu) www.przemysl.ap.gov.pl

Mochnaczka Niżna - małżeństwa za lata: 1784-1791, 1830-1836, 1852-1933 - zespół: 142/0 Archiwum Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemyślu

 

Mochnaczka Niżna - małżeństwa za lata: 1934-1943 - zespół: 157/0 Apostolska Administracja Łemkowszczyzny

 

Mochnaczka Niżna - urodzenia za lata: 1784-1791, 1830-1836, 1852-1933 - zespół: 142/0 Archiwum Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemyślu

 

Mochnaczka Niżna - urodzenia 1934-1943 - zespół: 157/0 Apostolska Administracja Łemkowszczyzny

 

Mochnaczka Niżna - zgony 1784-1791, 1830-1836, 1852-1933 - zespół: 142/0 Archiwum Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemyślu

 

Mochnaczka Niżna - zgony 1934-1943 - zespół: 157/0 Apostolska Administracja Łemkowszczyzny

Austriacki Spis Katastralny z 1787


Łemkowskie nazwiska w Mochnaczce Wyżnej w Austriackim Spisie Katastralnym z 1787

    Bayko / Bajko
    Biskup / Biskop / Byskup
    Byszczak / Biszczak / Bishchak
    Bodak
    Walaszczak / Valashchak
    Wardzala / Vardzala
    Watral / Vatral (4 rodziny)
    Witko / Vitko (2 rodziny)
    Wolk / Wilk / Volk
    Hawran / Gawran / Havran (5 rodzin)
    Hayniak / Haynak / Hajnjak (2 rodziny)
    Horoszczak / Horosczak / Choroszczak / Horoshchak
    Hrabskyj / Grabski / Chrabski / Hrabs'kyj ( 2 rodziny)
    Deina / Dejna
    Gmitrak / Gmytrzak / Dmytrak (2 rodziny)
    Drahan / Dragan (2 rodziny)
    Drozd / Drost (4 rodziny)
    Klepacz / Klepach (2 rodziny)
    Klepczak / Klepchak (2 rodziny)
    Kluczko / Kljuchko (3 rodziny)
    Kopcza / Kopcha (4 rodziny)
    Kozak
    Kolacz / Kolach
    Krawczik / Kravchyk / Krawczyk
    Krynicki / Krynyts'kyj
    Krolewski / Krolevs'kyj
    Kulisz / Kulish (2 rodziny)
    Kumczyk / Kumchyk
    Kucik / Kutsyk
    Labasz / Labash
    Leluch / Leljukh
    Marczak / Marchak (2 rodziny)
    Mysza / Mysha
    Mozdzila / Mozdyla
    Moysia / Mojsja
    Nowak / Novak
    Pawczak / Paulczak / Pavchak
    Pendrys (3 rodziny)
    Petryszak / Petriszak / Petrysak / Petryshak (3 rodziny)
    Rewak / Rywak / Revak
    Rudyk
    Rusyn / Rusin ( 5 rodzin)
    Sawczak / Szawczak / Savchak
    Swiatkowski / Svjatkovs'kyj (2 rodziny)
    Siwiec
    Smerek / Smereg
    Stanislawczyk
    Susylka / Susilka
    Czapak
    Szwec / Szwiec / Szewec / Shvets'
    Szopey / (3 rodzin)
    Szopcio / (2 rodziny)

Łemkowskie nazwiska w Mochnaczce Niżnej w Austriackim Spisie Katastralnym z 1787

    Boiko / Boyko (7 rodzin)
    Wardzala
    Wonymar / Wonimar /  (2 rodziny)
    Garbera ( 6 rodzin)
    Heryzdrak
    Zegiestowski (2 rodziny)
    Kmyniak
    Kunciak
    Kunczyk / Kuncik (2 rodziny)
    Kuniak
    Kuczala
    Portniak
    Porucznik
    Stec /
    Sulicz / ( 3 rodziny)
    Sucheniak /  (3 rodziny)
    Tenicz / Teniszcz
    Tymczak
    Fedorczak
    Czupak / Czupik

Źródło:www.carpatho-rusyn.org


Spis Powszechny 1921 rok - Mochnaczka Niżna

              Budynki mieszkalne 115
              Ludność: 636  
              Mężczyzn 312
              Kobiet 324
              Wyznanie: grecko-katolickie 609
              Wyznanie: rzymsko-katolickie    7
              Wyznanie: ewangielickie   20
              Narodowość: rusińska 631
              Narodowość: polska    5

Źródło: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej: opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych. T. 12, Województwo krakowskie. Śląsk Cieszyński / Warszawa 1925 Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej.


Okolice Mochnaczki | Krynica | Tylicz | Czyrna | Banica | Izby | Piorunka | Krzyżówka |


Masz ciekawe zdjęcia i informacje na temat Mochnaczki napisz do nas