Mochnaczka

Мохначка Нижиа, Церк, дер. св. Арх. Михаила, созд. 1846 водновлена 1900 р. Визита канон. въ р. 1569 черезъ Eп.. Iосифа Сембратовича.

Патронъ : Єro ц. к. Ап. Величесгво.

Парохъ: Пр. Дионизій Мохиацкій, р. 1856, рук. 1884, вд,

Въ матерн. ч. д. .   .   .   .   .   .   .  .   .  .   .   .   .    .    967

— мѣсц. Мохначка Выжна, вôдд. вôдъ мат. 3½ км.  623

                                                                     Всего  1590

зъ тоrо въ Америцѣ 539, а въ Уrорщин латинниковъ 41, жидовъ 42 душь.

Вѣнованє: всеrо поля въ Мохначцѣ нижной и выжной 162 мр, дровъ на опалъ 80½ метр., % вôдъ цѣнныхъ паперôвъ 108 к., дохôдъ зъ груытôвъ 164 к. 40 с. — Додатакъ зъ касы 938 к. 4 с., податку 62 к. 52 с.

Школа етат. яз. рус. о 2 сил. дѣтей 129. Платня дяка ислытов. 200 к. и д. ц. Cклеnъ есть званый „Народная Таргавля"; есть читальня им. Мих. Качковского 24 членôвъ, каса иерковна и громалска. Брацтво церковне св. О. Николaя 207 членôвъ и Брацтво тверезостя чаехяче 297 чл., при самой плес6aніи вôдновл. и 6лаг. 1897 р. каплиця Богоcлуже6на Рожд. Пресв. Богородицы. Повѣтъ Новый Сончь ; судъ, урядъ nодатковый Мушина, стація телеграфична Крыниця 6 км.; лочта Тыличь, 3 км. дo желѣзницѣ 12 км.

Źródło: Шематисмъ  всего клира грецко-катлического епархій  соєдиненыхъ Перемыской, Самворской и Саноцкои на рôкъ вôдъ рожд. Хр. 1905 [Szematyzm kleru grekokatolickiego eparhii Przemyskiej, Samborskiej i Sanockiej na rok 1905]


Cerkiew w Mochnaczce fot. Kamil Bańkowski
Cerkiew w Mochnaczce fot. Kamil Bańkowski

Mochnaczka Niżna - Wieś i gmina, pow. N. Sącz, sąd okr. N. Sącz, 636 mieszk.
stacja kolejowa (2 km) poczta, telegraf i telefon Krynica Zdrój.
Bednarze (tonneliers): Bojko A.
Cieśle (charpeentiers): Kmicik M.
Fryzierzy (coiffeurs): Krywicki D. - Sucheniak J.
Kowale (forgerons): Kmicik D. - Siwek J.
Krawcy (tailleurs): Steinberger A.
Młyny (moulins): Tymkowicz Dan.
Murarze (maçons): Siwek J.
Szewcy (cordonniers): Żegiestowski
Tartaki (scieries): Tymkowicz D.
Tytoniowe wyroby (tabacs): Garber T - Rycek T.
Wędliny (charcutiers): Wardral T.
Wyszynk trunków (spiritueux) Hawran Ł. - Steinberg D.
Źródło: Księga adresowa Polski (wraz z W.M. Gdańskiem) dla Handlu, Przemysłu, Rzemiosł i Rolnictwa 1930, s. 439


Mochnaczka na mapie


Fatałowski potok, potok górski, wypływa w obr. gm. Mochnaczki wyźniej w pow. grybowskim, w północno-wschodniej stronie, z Rozdziału beskidowego, z pod Karniakowego wierchu (727 m.), na gr. tej gminy z gm. Piorunką; płynie na południe przez obr. gm. Mochnaczki wyźniej i niżniej, gdzie uchodzi z pr. brz. do Piorunki, także Mochnaczką zwanej, dopływu Muszynki. Długość biegu 4 kil.
Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1881 tom II, s. 374


Mochnaczka Parochia. Eccl. ad S Mich. Arch. Patronus Augustissima Majestas.
Parochus Joannes Czyrniański nat. 1774, ord. 1801.
  In Matre (Mochnaczka nizna) Num. Anim. Gr. C. 782.
                              Filiali Mochnaczka wyżnia     498.
                              Schola Parochialis. Summa 1280.
Źródło: Schematismus Universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Graeco Catholicae Premisliensis 1830r., s. 166


Mochnaczka Wyżna - Wieś i gmina pow. N. Sącz, sąd okr. N. Sącz, 532 mieszk.
stacja kolejowa (7 km) poczta, telegraf i telefon Krynica Zdrój.
Różne towary (articles divers): Silberman P.
Tartaki (scieries): Abusch J. (par)
Źródło: Księga adresowa Polski (wraz z W.M. Gdańskiem) dla Handlu, Przemysłu, Rzemiosł i Rolnictwa 1930, s. 439cerkiew w Mochnaczce
Cerkiew w Mochnaczce fot. Piotr Bryłka

Mochnaczka niżna i M. wyżna dwie wsie pow. nowosądecki, oddal. o 11,3 kil, od sądu pow. i urz. poczt. w Krynicy. Pierwsza z nich ma par. gr.-kat. i szkołę ludową jednoklasową i 645 mk., druga 464 mk. gr.-kat. Obie leżą w dolinie górskiej potoku Mochnaczki, nazywanego także Piorunką, dopływu Muszynki. Na obszarze tych wsi jest kilka mniejszych strumyków wlewających się do Piorunki; znaczniejsze z nich są Czertyż w M. wyżnej, Fałatowski pot. i Mrokowiec w M. niżnej. Dolina ta objęta od. płn. wzgórzami stanowiącemi dział wodny Popradu i Biały ze szczytami Karniaków Werch 727m, Koryszowski Werch 770 i Polanki 786 mr., a od. płd. górami Jasiennik 796 m., Kotylnica 788 i Czertyż 866 m. npm. wznoszącemi się nad zdrojami kąpielowymi w Krynicy. Prowadzi przez tę dolinę gościniec z Nowego Sącza do Tylicza. Wzniesienie M. niżnej wynosi 638, M. wyżnej 650 m. npm. Więk. pos. funduszu religijnego ma obszaru 67 mr. roli, 18 mr. łąk, 4 mr. pastw. i 256 mr. lasu; pos. mn. 1440 mr. roli, 261 mr. łąk, 85 mr. pastw. i 70 mr. lasu. Cerkiew par. drewniana; parafia należy do dek. muszyńskiego, dyec. przemyskiej i obejmuje tylko obie wsie. Gleba górska, owsiana. Obydwie M. graniczą na zachód z Krzyżówką i Słotwinami, na płn. z Czyrną, na wsch. z Izbami a na płd. z Tyliczem i Krynicą. Mac.

Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1885 tom VI, s. 558-559


MOCHNACZKA Parochia Patron. Aug.Majestas
Parochus Joannes Czyrniański. Animae gr. Cath. 1216
Źródło: Schematismus Dioeceseos Graeco Catholicae Premisliensis rok 1828 s. 77


Łemkowscy więźniowie Talerhofu pochodzący z Mochnaczki

 Мохнацкій Феодоръ [Mochnacki Feodor]

о. Мохнацкій Діонисій [Mochnacki Dionizy]

Гарбера Яковъ [Garbera Jakov]

Гавренъ Лука [Gavreń Luka]

Поручникь Онуфрій, ум.28. 1 1915 [Porucznyk Onufry zm.28. 1 1915]

Единакъ Феодоръ [Jedynak Fedor]

Гойнякъ Михаилъ, ум. 28. 3. 1915. [Hojniak Mychal zm. 28. 3. 1915]

Гойнякъ Петръ [Hojniak Petro]

Святковскій Палелъ, ум. 24. 2. 1915 [Swiatkowskij Pavel zm. 24. 2. 1915]

Сивецъ Никита [Sywec Nikita]

Цимбалякъ Яковъ [Cymbalak Jakov]

Витякъ Назарій [Witiak Nazary]

Źródło: Талергофский Альманах. Выпуск III, Львовъ 1930, s. 106


Księgi Metrykalne

Księgi metrykalne parafii greckokatolickiej w Mochnaczce Niżnej za lata 1784-1943 znajdują się w Archiwum Państwowym w Przemyślu (Archiwum Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemyślu) www.przemysl.ap.gov.pl

Mochnaczka Niżna - małżeństwa za lata: 1784-1791, 1830-1836, 1852-1933 - zespół: 142/0 Archiwum Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemyślu

 

Mochnaczka Niżna - małżeństwa za lata: 1934-1943 - zespół: 157/0 Apostolska Administracja Łemkowszczyzny

 

Mochnaczka Niżna - urodzenia za lata: 1784-1791, 1830-1836, 1852-1933 - zespół: 142/0 Archiwum Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemyślu

 

Mochnaczka Niżna - urodzenia 1934-1943 - zespół: 157/0 Apostolska Administracja Łemkowszczyzny

 

Mochnaczka Niżna - zgony 1784-1791, 1830-1836, 1852-1933 - zespół: 142/0 Archiwum Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemyślu

 

Mochnaczka Niżna - zgony 1934-1943 - zespół: 157/0 Apostolska Administracja Łemkowszczyzny

Austriacki Spis Katastralny z 1787


Łemkowskie nazwiska w Mochnaczce Wyżnej w Austriackim Spisie Katastralnym z 1787

    Bayko / Bajko
    Biskup / Biskop / Byskup
    Byszczak / Biszczak / Bishchak
    Bodak
    Walaszczak / Valashchak
    Wardzala / Vardzala
    Watral / Vatral (4 rodziny)
    Witko / Vitko (2 rodziny)
    Wolk / Wilk / Volk
    Hawran / Gawran / Havran (5 rodzin)
    Hayniak / Haynak / Hajnjak (2 rodziny)
    Horoszczak / Horosczak / Choroszczak / Horoshchak
    Hrabskyj / Grabski / Chrabski / Hrabs'kyj ( 2 rodziny)
    Deina / Dejna
    Gmitrak / Gmytrzak / Dmytrak (2 rodziny)
    Drahan / Dragan (2 rodziny)
    Drozd / Drost (4 rodziny)
    Klepacz / Klepach (2 rodziny)
    Klepczak / Klepchak (2 rodziny)
    Kluczko / Kljuchko (3 rodziny)
    Kopcza / Kopcha (4 rodziny)
    Kozak
    Kolacz / Kolach
    Krawczik / Kravchyk / Krawczyk
    Krynicki / Krynyts'kyj
    Krolewski / Krolevs'kyj
    Kulisz / Kulish (2 rodziny)
    Kumczyk / Kumchyk
    Kucik / Kutsyk
    Labasz / Labash
    Leluch / Leljukh
    Marczak / Marchak (2 rodziny)
    Mysza / Mysha
    Mozdzila / Mozdyla
    Moysia / Mojsja
    Nowak / Novak
    Pawczak / Paulczak / Pavchak
    Pendrys (3 rodziny)
    Petryszak / Petriszak / Petrysak / Petryshak (3 rodziny)
    Rewak / Rywak / Revak
    Rudyk
    Rusyn / Rusin ( 5 rodzin)
    Sawczak / Szawczak / Savchak
    Swiatkowski / Svjatkovs'kyj (2 rodziny)
    Siwiec
    Smerek / Smereg
    Stanislawczyk
    Susylka / Susilka
    Czapak
    Szwec / Szwiec / Szewec / Shvets'
    Szopey / (3 rodzin)
    Szopcio / (2 rodziny)

Łemkowskie nazwiska w Mochnaczce Niżnej w Austriackim Spisie Katastralnym z 1787

    Boiko / Boyko (7 rodzin)
    Wardzala
    Wonymar / Wonimar /  (2 rodziny)
    Garbera ( 6 rodzin)
    Heryzdrak
    Zegiestowski (2 rodziny)
    Kmyniak
    Kunciak
    Kunczyk / Kuncik (2 rodziny)
    Kuniak
    Kuczala
    Portniak
    Porucznik
    Stec /
    Sulicz / ( 3 rodziny)
    Sucheniak /  (3 rodziny)
    Tenicz / Teniszcz
    Tymczak
    Fedorczak
    Czupak / Czupik

Źródło:www.carpatho-rusyn.org


Spis Powszechny 1921 rok - Mochnaczka Niżna

              Budynki mieszkalne 115
              Ludność: 636  
              Mężczyzn 312
              Kobiet 324
              Wyznanie: grecko-katolickie 609
              Wyznanie: rzymsko-katolickie    7
              Wyznanie: ewangielickie   20
              Narodowość: rusińska 631
              Narodowość: polska    5

Źródło: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej: opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych. T. 12, Województwo krakowskie. Śląsk Cieszyński / Warszawa 1925 Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej.


Okolice Mochnaczki | Krynica | Tylicz | Czyrna | Banica | Izby | Piorunka | Krzyżówka |


Masz ciekawe zdjęcia i informacje na temat Mochnaczki napisz do nas