Andrzejówka w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego...

Jędrzejówka, Andrzejówka, wś ruska, pow. sądecki, w Beskidach, nad rz. Popradem, odgraniczającą tę wieś od Węgier, w par. gr. kat. Milik, o miedzę od zdrojowiska Żegiestów (między niemi 500 m. długi tunel drogi żel. tarnowsko-leluchowskiej), o 4 kil, od st. poczt. Muszyna; ma 1147 mr. rozległ., 56 dm., 373 mk. wyzn. gr. kat., szkołę etatową 1-klasową; majątku wspólnego posiada gmina 4227 złr.; należy do dóbr muszyńskich, własność funduszu religijnego. J. założył za przywilejem król. w r. 1352 Matiasz Michał na prawie magdeburskiem. Wyciąg z przywileju w archiwum miejsk. N. Sącza; u Morawskiego Sąd. II, 5.

Źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1882 tom III, s. 591


Andrzejówka - Spis Powszechny 1921 rok

Budynki mieszkalne 73
Ludność ogółem 403
Kobiety 213
Mężczyźni 190
Wyznanie grecko-katolickie 372
Wyznanie rzymsko-katolickie 27
Wyznanie mojżeszowe 4
Narodowość rusińska 371
Narodowość polska 32

Andrzejówka w Księdze Adresowej Polski

Jędrzejówka. Wieś i gmina, powiat Nowy Sącz, sąd pow. Muszyna, sąd okr. Nowy Sącz, 403 mieszk.

[kolej] (8 km) [poczta, telegraf, telefon] Muszyna, 1 [parafia] gr. kat.

Kowale: Szymczyszak J.

Murarze: Cechini F.

Różne towary: Klausner S.

Wyszynk trunków: Klausner S.

Źródło: Księga Adresowa Polski 1928, str. 373


Księgi Metrykalne parafii Greckokatolickiej

w Andrzejówce

Księgi metrykalne parafii greckokatolickiej w Andrzejówce za lata 1838-1891 znajdują się w Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56A

 

Andrzejówka - urodzenia za lata: 1838-1891

Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Andrzejówce - 461/0

 


Andrzejówka
Cerkiew w Andrzejówce Fot. NAC

Drewniana cerkiew greckokatolicka  z 1864 r.

pw. Zaśnięcia Bogarodzicy,

obecnie kościół rzymsko-katolicki Najświętszej Maryi Panny.


Okolice Andrzejówki


14-05-1352 rok

Kazimierz Wielki zlecił lokację wsi Andrzejówka nad Czarnym Potokiem.

Źródło: Almanachmuszyny.pl


5-02-1626 rok

Biskup Marcin Szyszkowski wydał w Bodzentynie przywilej dla duchownych unickich klucza muszyńskiego, aby "unię w okolicach Muszyny ochronić i utrwalić a duchowieństwo tamtejsze unickie do pogłębienia unii i do wytrwałej pracy duszpasterskiej zachęcić". Wedle ordynacji biskupa zajmowali oni placówki duszpasterskie między innymi w: Krynicy, Bereście, Florynce, Izbach, Mochnaczce, Muszynie, Dubnej, Wojkowej, Andrzejówce i Złockim. Popi zostali zwolnieni z płacenia podatków , mieli dbać o cerkwie i bez zezwolenia biskupa krakowskiego nie mogli mianować dodatkowych pasterzy.

Źródło: Almanachmuszyny.pl


12-04-1675 rok

Jan Potocki, stolnik bielski i starosta muszyński, działając z polecenia biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego zlecił parafianom, aby przyjęli nowo wyświęconego Łukasza Markiewicza jako proboszcza i przekazali mu cerkiew w Andrzejówce.

Źródło: Almanachmuszyny.pl


18-09-1810 rok

W bardiowskim kościele farnym ksiądz Thomas Korbics ochrzcił Michała Alojzego Zompha, którego syn Wiktor w latach 1873-74 wykonał malowidła ścienne w cerkwiach w Leluchowie i Andrzejówce.

Źródło: Almanachmuszyny.pl


29-11-1846 rok

Sporządzenie tak zwanej "Mapy Andrzejówki" obrazującej plan regulacji rzeki Poprad w miejscu przeprawy brodowej.

Źródło: Almanachmuszyny.pl


8-07-1848 rok

Albin Janiak z Andrzejówki przedkłada C.k. Urzędowi Cyrkularnemu w Nowym Sączu skargę na Dominium w Muszynie za brak nadzoru nad brzegami Popradu, niszczonymi przez bydło i mieszkańców Andrzejówki.

Źródło: Almanachmuszyny.pl


30-11-1938 rok

Na podstawie Protokołu Delimitacyjnego w sprawie granicy polsko-słowackiej na odcinku Andrzejówka - Żegiestów granicę generalnie oparto o rzekę Poprad, ale Polska uzyskała ponadto Źródło w Sulinie oraz Łopatę Słowacką.

Źródło: Almanachmuszyny.pl

18-07-1924 rok

Na posiedzeniu w Starym Sączu Komisja Delimitacyjna Polsko-Czechosłowacka podpisała protokół normujący wzajemne stosunki na odcinku granicznym między Andrzejówką a Żegiestowem. Stronie polskiej przewodniczył wielki miłośnik Żegiestowa profesor Goetel.

Źródło: Almanachmuszyny.pl


6-12-1926 rok

Tygodnik "Kuryer Literacko-Naukowy" zamieścił tekst "Cerkwie drewniane w okolicy Krynicy" z apelem o ratowanie od "oszpecenia zabytków kultury i sztuki". Artykuł z siedmioma rysunkami cerkiewek w: Żegiestowie-wsi, Jastrzębiku, Mochnaczce Niżnej, Miliku, Andrzejówce, Powroźniku i Tyliczu.

Źródło: Almanachmuszyny.pl


28-02-1933 rok

Rada gminna Andrzejówki uchwaliła budżet na rok 1933, z ciekawostek wspomnijmy, że pensję naczelnika gminy ustalono na 130 złotych, zaś oglądacza zwłok 15 i oglądacza bydła 65 złotych.

Źródło: Almanachmuszyny.pl


2-03-1933 rok

Rada Gminna w Andrzejówce uchwaliła budżet na rok 1933-34. Według niego pensja naczelnika gminy miała wynosić 130 zł, ale jego zastępcy już tylko 10 zł, sekretarz gminnego i oglądacza bydła 65 zł. Na inne wydatki z gminnej kasy postanowiono wyasygnować m. in. na materiały kancelaryjne i druki - 25 zł, diety i koszty podróży - 70 zł, koszty leczenia ubogich - 5 zł i tyle samo na zasiłek dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Źródło: Almanachmuszyny.pl


28-09-1933 rok

Rada gminna w Andrzejówce podjęła uchwałę o przystąpieniu do spółki budującej drogę Żegiestów - Piwniczna.

Źródło: Almanachmuszyny.pl


26-01-1934 rok

Rada Powiatowa na podstawie ustawy z 23 marca 1933 roku uchwaliła nowy podział administracyjny powiatu nowosądeckiego, zgodnie z którym powstała gmina miejska Muszyna oraz gmina wiejska Muszyna, w skład której weszły: Andrzejówka, Dubne, Jastrzębik, Leluchów, Milik, Powroźnik, Szczawnik, Wojkowa, Złockie i Żegiestów. 

Źródło: Almanachmuszyny.pl


15-04-1938 rok

Premier generał Sławoj-Składkowski z Małżonką odwiedził Muszynę i Andrzejówkę. Pani Składkowska z okazji Świąt Wielkanocnych obdarowała grupę najbiedniejszych mieszkańców paczkami żywnościowymi.

Źródło: Almanachmuszyny.plAndrzejówka - bibliografia

 • Bardiowski malarz w Leluchowie i Andrzejówce / T. M. Trajdos // Almanach Muszyny 1995
 • Księga Adresowa Polski 1928
 • Milik i Andrzejówka / M. Kalupa // Magury 1992
 • Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1882
 • Zabytkowe wyposażenie cerkwi w Andrzejówce i Leluchowie / T. M. Trajdos // Almanach Muszyny 1995.- s. 24-27
 • Protokoły Rady wsi Andrzejówka (1939–1949) / Małgorzata Krystyna Przyboś // Almanach Muszyny 2008.- s. 111-131
 • Protokoły Rady wsi Andrzejówka z lat 1936 - 1937 / Małgorzata Krystyna Przyboś // Almanach Muszyny 2006.- s. 161-167
 • Protokoły Rady wsi Andrzejówka, rok 1933 / Małgorzata Krystyna Przyboś // Almanach Muszyny 2003.- s. 141-144
 • Protokoły Rady Gromadzkiej wsi Andrzejówka, rok 1938 / Małgorzata Krystyna Przyboś // Almanach Muszyny 2007.- s. 147-164
 • Protokoły Rady wsi Andrzejówka, rok 1935 / Małgorzata Krystyna Przyboś // Almanach Muszyny 2005.- s. 119-129
 • 40 lat sołtysowania w Andrzejówce / Julian Semczyszak // Almanach Muszyny, 2000.- s. 202-203
 • Protokoły Rady Gminnej wsi Andrzejówka. Rok 1934 / Małgorzata Krystyna Przyboś // Almanach Muszyny 2004.- s. 171-176
 • Historia w dziennikach szkolnych zawarta (Andrzejówka) / Małgorzata Krystyna Przyboś // Almanach Muszyny 2009.- s. 203-211
 • Ikona Zaśnięcia Matki Boskiej z końca XV wieku w cerkwi w Andrzejówce / Romuald Biskupski.- 2004 [Materiały z konferencji "Słowo i ikona. Źródła literackie w badaniach sztuki bizantyńskiej i postbizantyńskiej", Warszawa]
 • Cerkwie Drewniane Karpat. Polska i Słowacja / Magdalena i Artur Michniewscy, Marta Duda.- Rewasz 2011.- str. 85-86
 • Polichromie Wiktora Zompha. Bogusza. Andrzejówka, Leluchów. „Almanach Muszyny” 2005 s.19–27
 • 40 lat sołtysowania w Andrzejówce / Julian Semczyszak // Almanach Muszyny, 2000.- s. 202-203
 • Bardiowski malarz w Leluchowie i Andrzejówce / T. M. Trajdos // Almanach Muszyny 1995
 • Cerkwie Drewniane Karpat. Polska i Słowacja / Magdalena i Artur Michniewscy, Marta Duda.- Rewasz 2011.- str. 85-86
 • Historia w dziennikach szkolnych zawarta (Andrzejówka) / Małgorzata Krystyna Przyboś // Almanach Muszyny 2009.- s. 203-211
 • Ikona Zaśnięcia Matki Boskiej z końca XV wieku w cerkwi w Andrzejówce / Romuald Biskupski.- 2004 [Materiały z konferencji "Słowo i ikona. Źródła literackie w badaniach sztuki bizantyńskiej i postbizantyńskiej", Warszawa]
 • Księga Adresowa Polski 1928, s. 373
 • Milik i Andrzejówka / M. Kalupa // Magury 1992
 • Polichromie Wiktora Zompha. Bogusza. Andrzejówka, Leluchów. „Almanach Muszyny” 2005 s.19–27
 • Protokoły Rady Gminnej wsi Andrzejówka. Rok 1934 / Małgorzata Krystyna Przyboś // Almanach Muszyny 2004.- s. 171-176
 • Protokoły Rady Gromadzkiej wsi Andrzejówka, rok 1938 / Małgorzata Krystyna Przyboś // Almanach Muszyny 2007.- s. 147-164
 • Protokoły Rady wsi Andrzejówka (1939–1949) / Małgorzata Krystyna Przyboś // Almanach Muszyny 2008.- s. 111-131
 • Protokoły Rady wsi Andrzejówka z lat 1936 - 1937 / Małgorzata Krystyna Przyboś // Almanach Muszyny 2006.- s. 161-167
 • Protokoły Rady wsi Andrzejówka, rok 1933 / Małgorzata Krystyna Przyboś // Almanach Muszyny 2003.- s. 141-144
 • Protokoły Rady wsi Andrzejówka, rok 1935 / Małgorzata Krystyna Przyboś // Almanach Muszyny 2005.- s. 119-129
 • Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich.- 1882
 • Zabytkowe wyposażenie cerkwi w Andrzejówce i Leluchowie / T. M. Trajdos // Almanach Muszyny 1995.- s. 24-27


Milik (2,7 km) | Żegiestów (3,8 km)

| Muszyna (5,5 km) | Szczawnik (5,7 km) | Złockie (6,5 km) | Zubrzyk (7,1 km) | Jastrzębik (8,2 km) | Wierchomla Wielka (9,0 km) | Leluchów (9,1 km) | Powroźnik (9,7 km) | Wierchomla Mała (9,8 km) | Krynica-Zdrój (13,2 km)